Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
PW. NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KRASNOBRODZIE

§ 1

1. Cmentarz jest własnością parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie. Osoby przebywające na jego terenie są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

2. Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. W tym miejsce obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.

3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach chowani są zmarli z parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie i parafii Zesłania Ducha Świętego, a także osoby zmarłe spoza parafii.

§ 2

1. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.

2. W imieniu proboszcza za ład i porządek na cmentarzu odpowiada zatrudniony przez niego zarządca cmentarza – pan Jarosław Sprężyna – tel. 604 404 382

3. Właściciele nagrobków są dysponentami grobów. Do nich należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

§ 3

1. Za pochówek na cmentarzu pobierane są opłaty tzw. pokładne.

2. Opłaty za miejsce pod groby ziemne i murowane wnosi się na okres 20 lat.

3. Miejsce pochówku może być ponownie użyte jako miejsce grzebalne po upływie 20 lat od daty pogrzebu.

4. Przedłużenie umowy na kolejne 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty według aktualnego cennika. Nie wniesienie opłaty skutkuje likwidacją grobu.

§ 4

1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu, w szczególności usługi pogrzebowe, budowlane, kamieniarskie, pielęgnacja zieleni, powinny być uzgodnione z zarządcą cmentarza.

2. Zarządca cmentarza za wyżej wymienione prace pobiera opłaty według aktualnie obowiązującego cennika.

3. Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania cmentarza.

4. Wszyscy wykonawcy maja prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

5. Na wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia prac w taki sposób, aby nie naruszały istniejącej architektury otoczenia.

6. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, a także naprawy powstałych w trakcie robót szkód.

7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

§ 5

1. Główna brama wjazdowa jest otwarta w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Pozostałe bramy będą otwierane w razie potrzeb.

2. Dla nawiedzających cmentarz furtki otwarte są całą dobę.

§ 6

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

* Poruszania się jednośladami.

* Samowolnego usuwania lub sadzenia drzew i krzewów.

* Ustawiania ławek i ogrodzeń.

* Palenia papierosów i spożywanie alkoholu.

* Wprowadzania zwierząt.

* Wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych.

2. Zabrania się wjazdu pojazdami mechanicznymi bez wcześniejszej zgody administratora lub zarządcy cmentarza.

3. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje według obowiązujących przepisów prawa.

§ 7

1. Wszystkie kwestie nie opisane w niniejszym regulaminie, budzące wątpliwości oraz będące przyczynę sporów powinny być zgłaszane indywidualnie do administratora lub zarządcy cmentarza.

§ 8

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w kraju:

* Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczpospolitą z dnia 28 lipca 1993 r.

* Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.

* Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r.

Administrator cmentarza
Krasnobród, 2012-05-01